กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงิน อื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน ต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุก ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบด้วย

  • งานการเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย

  • งานธุรการ
  • งานพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายพัฒนารายได้ ประกอบด้วย

  • งานพัฒนารายได้
  • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบด้วย

  • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน