กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ประกอบด้ว

  • งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  • งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย

  • งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร