กองการศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา โดยให้มีงานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและศาสนา ประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้

ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย

  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานงบประมาณ
  • งานโรงเรียน
  • งานการศึกษาปฐมวัย

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย

  • งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
  • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
  • งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
  • งานกีฬาและนันทนาการ