กองการศึกษา

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา โดยให้มีงานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและศาสนา ประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน ดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
  • งานธุรการ
  • งานงบประมาณ
  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานโรงเรียน
  • งานการศึกษาปฐมวัย
 2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ประกอบด้วย
  • งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
  • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
  • งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
  • งานกีฬาและนันทนาการ
 3. ฝ่ายสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย
  • งานพัฒนาชุมชน
  • งานสังคมสงเคราะห์